Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BV Squirrels

Het bestuur van Basketball Vereniging Squirrels nodigt al haar leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 april 2014. De vergadering vindt plaats vanaf 20.00 in basisschool De Wilgenhoek, Pastoor Velthuijsestraat 4, Berkel en Rodenrijs.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 mei 2013
 4. Jaarverslagen
  1. Voorzitter
  2. Secretariaat en ledenadministratie
  3. Wedstrijd secretariaat
  4. Technische commissie
  5. PR commissie
 5. Financiële verslaglegging
  1. Resultatenrekening 2012/2013
  2. Balans per 31 juli 2013
  3. Jaarverslag Penningmeester 2012/2013
  4. Debiteuren analyse 1 augustus 2013
  5. Verslag kascontrole 2012/2013 en voorstel tot decharge
 6. Voordracht nieuwe voorzitter Joris Sanders
 7. Voorstel aangepast trainingsschema seizoen 2014/2015
 8. Voorstel begroting en contributie seizoen 2014/2015
  1. Prognose 2013/2014 en Begroting 2014/2015
  2. Voorstel contributie 2014/2015
 9. Voorstel aangepast huishoudelijk reglement
 10. (her)Benoemen bestuursleden - het bestuur stelt voor om
  1. Marlijn van Veen te benoemen als Wedstrijdsecretaris[1]
 11. Rondvraag
 12. Sluiting (uiterlijk 22.45 i.v.m. activeren alarm vergaderruimte)

De vergaderstukken treft u bijgevoegd aan (nummering bestandsnamen sluit aan op de agenda).